Typical sections of Bashkirian carbonate rocks and structure of oil deposits in southeast part of the Republic of Tatarstan

Authors: A.N. Kolchugin, V.P. Morozov, E.A. Korolev, A.A. Eskin (Institute of geology and oil and gas technology, Kazan (Volga Region) Federal University, RF, Kazan), F.M. Gazeeva (TatNIPIneft, RF, Bugulma)

Key words: Bashkirian stage, structure of oil deposits, limestone, reservoir, petroleum, typical sections.

Carbonate rocks of Bashkirian stage are regional oil saturation in southeast part of the Republic of Tatarstan. Bashkirian reservoir rocks are not all oil saturation that is caused by environments of carbonate sedimentation. We suggest sedimentation scheme and typical lithological sections of Bashkirian layers. Lithological typification and reconstruction of sedimentation carbonate rocks allows to prospecting oil reservoir. Reservoir type of limestone irregularly detect in Bashkirian sequences. They can form massive and multilayer oil reservoir. Often, section absent reservoir limestone, so this section non perspective for oil development.
References
1. Geologiya Tatarstana: stratigrafiya i tektonika (Geology of Tatarstan:
Stratigraphy and tectonics): edited by Burov B.V., Moscow: GEOS Publ., 2003,
402 p.
2. Geologiya karbonatnykh slozhnopostroennykh kollektorov devona i karbona
Tatarstana (Geology of carbonate complexly Devonian and Carboniferous
reservoirs of Tatarstan): edited by Khisamov R.S., Kazan': Fen Publ., 2010,
283 p.
3. Chuvashov B.I., Litologiya i poleznye iskopaemye – Lithology and Mineral
Resources, 2001, no. 3, pp. 245-258.
4. Morozov V.P., Korolev E.A., Kol'chugin A.N., Karbonatnye porody vizeyskogo, serpukhovskogo i bashkirskogo yarusov nizhnego i srednego karbona
(Carbonate rocks of Visean, Serpukhov and Bashkirian stage of Lower and
Middle Carboniferous), Kazan': PF Gart Publ., 2008, 181 p.
5. Suleymanov E.I., Mukhametshin R.Z., Pozdnyakov A.G., Neftegazovaya geologiya i geofizika, 1983, no. 3, pp. 4-5.
6. Shakirov A.N., Geologicheskie osnovy primeneniya metodov uvelicheniya
nefteotdachi v produktivnykh otlozheniyakh paleozoya Tatarstana (Geological
basis for the use of EOR in productive Paleozoic Tatarstan), St. Petersburg:
Nedra Publ., 2003, 372 p.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .