:
:

?

Comparative evaluation of the reuse value of storage for oil-contaminated waste based on DEA method

UDK: 502.36
DOI: 10.24887/0028-2448-2018-11-139-144
Key words: waste of oil-refining industry, reuse value, oil-contaminated waste, storage object, recycling, data envelopment analysis
Authors: Yu.E. Pleshivtseva (Samara State Technical University, RF, Samara), M.Yu. Derevyanov (Samara State Technical University, RF, Samara), D.V. Kashirskikh (Samara State Technical University, RF, Samara), .. Pimenov (Samara State Technical University, RF, Samara), A.V. Kerov (Samara State Technical University, RF, Samara), V.K. Tyan (Samara State Technical University, RF, Samara)

The article is devoted to the problem of comparative evaluation of the reuse value of storage objects for oil-contaminated waste on the basis of analysis of data on the physicochemical composition of waste with the aim of differentiating resource sources in the analyzed group. The reuse value of wastes is a quantitative assessment of their physicochemical composition and properties, which determines the degree of suitability of waste for use as material resources in recycling technologies. Accounting for this assessment is necessary in determining the significance of a particular storage object as a source of these resources, as well as in calculating the resource potential of waste, which is a complex quantitative indicator of the possibility of effective waste recycling, assessed by a combination of diverse criteria (technological, logistic, technical-economic, environmental , etc.). The proposed methodology for comparative analysis of reuse value, based on the use of the method DEA (Data Envelopment Analysis), allows to obtain a relative, not an absolute assessment of reuse value, i.e. with its help it is possible to determine how each particular oil-contaminated waste storage object is effective from the point of view of secondary use with respect to all other objects of the analyzed set. The effectiveness of each object in question in the most general case is defined as the quotient of the sum of all its output parameters, determining positive characteristics or results, by the sum of all input factors representing means that are used to obtain positive results., The value of efficiency for each object is determined in relative units, after which the comparative analysis and ranking of objects is carried out. DEA-method allows to determine the most effective objects in the analyzed group and to construct the efficiency boundary corresponding to them, while the measure of ineffectiveness of all other objects is determined, in comparison with the most effective ones in the group. An example of the application of the developed methodology to the solution of the problem of comparative evaluation of the resource value of a group consisting of twenty waste storage objects of the oil refining industry of the Samara region is given.

References

1. Bykov D.E., Kompleksnaya mnogourovnevaya sistema issledovaniya i pererabotki promyshlennykh otkhodov (Complex multi-level system for research and processing of industrial waste): thesis of doctor of technical science, Samara, 2004.

2. Mazlova E.A., Meshcheryakov S.V., Problemy utilizatsii nefteshlamov i sposoby ikh pererabotki (Problems of oil sludge utilization and ways of their processing), Moscow: Noosfera Publ., 2001, 56 p.

3. Mukhtarov YA.S., Sufiyanov R.SH., Dashkov V.A., Analysis of sources of oily waste formation (In Russ.), Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, 2012, V. 15, no. 17, pp. 220223.

4. Pryanichnikova V.V., Bikbulatov I.KH., Bakhonina E.I., Recultivation of oil sludge storages with the use of geomembrane film and oil contaminated soil (In Russ.), Bashkirskiy khimicheskiy zhurnal, 2013, V. 20, no. 1, pp. 2227.

5. Kuznetsova M.S., Uvarova N.A., Pimenov A.A. et al., Differentiation of oil sludge tanks on the basis of their resource potential (In Russ.), Ekologiya i promyshlennost Rossii, 2011, no. 12, pp. 3033.

6. Shperber E.R., Razrabotka kompleksa prirodookhrannykh tekhnologiy pererabotki otkhodov NPZ Krasnodarskogo kraya (Development of a complex of environmental technologiyes for processing waste from the Krasnodar region refinery): thesis of doctor of technical science, Moscow, 2016.

7. Gladyshev N.G., Nauchnyye osnovy retsiklinga v tekhnoprirodnykh klasterakh obrashcheniya s otkhodami (Sciyentific principles of recycling in techno-natural clusters of waste management): thesis of doctor of technical sciyence, Ivanovo, 2013, 301 .

8. Desyatkin A.A., Razrabotka tekhnologii utilizatsii neftyanykh shlamov (Development of technology for utilization of oil sludge): thesis of candidate of technical science, Ufa, 2004.

9. Ermakov V.V., Sukhonosova A.N., Bykov D.E., Pirozhkov D.A., Definition of oil sludge hazard class (In Russ.), Ekologiya i promyshlennost Rossii, 2008, no. 7, pp. 1416.

10. Zharov O.A., Lavrov V.L., Modern methods of oil sludge processing (In Russ.), Ekologiya proizvodstva, 2004, no. 5, pp. 4351.

11. Pimenov A.A., Bykov D.E., Vasilyev A.V., On approaches to the classification of oil and gas waste and by-products of oil refining (In Russ.), Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya. Tekhnicheskiye nauki, 2014, no. 4 (44), pp. 183190.

12. Diligenskiy N.V., Tsapenko M.V., Metodologiya DEA: otsenka effektivnosti ekonomicheskikh obyektov, analiz metoda i svoystv resheniy (DEA methodology: assessment of the efficiyency of economic objects, analysis of the method and propertiyes of solutions), Collected papers Vyssheye obrazovaniye, biznes, predprinimatelstvo 2001 (Higher education, business, entrepreneurship 2001), Samara: Publ. of SSTU, 2001, pp. 149159.

13. Diligenskiy N.V., Davydov A.N., Tsapenko M.V., Sravnitelnyy mnogokriterialnyy analiz effektivnosti operatsionnoy deyatelnosti promyshlennykh predpriyatiy (Comparative multi-criteria analysis of the efficiyency of operating activitiyes of industrial enterprises), Proceyedings of XII International Conference Problemy upravleniya i modelirovaniya v slozhnykh sistemakh (Problems of control and modeling in complex systems), Samara, 2123 June 2010, Samara, pp. 126136.

14. Pleshivtseva Yu.E., Derevyanov M.YU., Setin S.P., System analysis of quality management of primary refining process (In Russ.), Neftyanoye khozyaystvo= Oil Industry, 2014, no. 8, pp. 124128.

15. Ermakov V.V., Klassifikatsiya nefteshlamonakopiteley i prognozirovaniye protsessa biodestruktsii otkhodov pri ikh likvidatsii (Classification of oil sludge tanks and forecasting of the process of biodegradation of waste during its elimination): thesis of candidate of technical science, Samara, 2010.

The article is devoted to the problem of comparative evaluation of the reuse value of storage objects for oil-contaminated waste on the basis of analysis of data on the physicochemical composition of waste with the aim of differentiating resource sources in the analyzed group. The reuse value of wastes is a quantitative assessment of their physicochemical composition and properties, which determines the degree of suitability of waste for use as material resources in recycling technologies. Accounting for this assessment is necessary in determining the significance of a particular storage object as a source of these resources, as well as in calculating the resource potential of waste, which is a complex quantitative indicator of the possibility of effective waste recycling, assessed by a combination of diverse criteria (technological, logistic, technical-economic, environmental , etc.). The proposed methodology for comparative analysis of reuse value, based on the use of the method DEA (Data Envelopment Analysis), allows to obtain a relative, not an absolute assessment of reuse value, i.e. with its help it is possible to determine how each particular oil-contaminated waste storage object is effective from the point of view of secondary use with respect to all other objects of the analyzed set. The effectiveness of each object in question in the most general case is defined as the quotient of the sum of all its output parameters, determining positive characteristics or results, by the sum of all input factors representing means that are used to obtain positive results., The value of efficiency for each object is determined in relative units, after which the comparative analysis and ranking of objects is carried out. DEA-method allows to determine the most effective objects in the analyzed group and to construct the efficiency boundary corresponding to them, while the measure of ineffectiveness of all other objects is determined, in comparison with the most effective ones in the group. An example of the application of the developed methodology to the solution of the problem of comparative evaluation of the resource value of a group consisting of twenty waste storage objects of the oil refining industry of the Samara region is given.

References

1. Bykov D.E., Kompleksnaya mnogourovnevaya sistema issledovaniya i pererabotki promyshlennykh otkhodov (Complex multi-level system for research and processing of industrial waste): thesis of doctor of technical science, Samara, 2004.

2. Mazlova E.A., Meshcheryakov S.V., Problemy utilizatsii nefteshlamov i sposoby ikh pererabotki (Problems of oil sludge utilization and ways of their processing), Moscow: Noosfera Publ., 2001, 56 p.

3. Mukhtarov YA.S., Sufiyanov R.SH., Dashkov V.A., Analysis of sources of oily waste formation (In Russ.), Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta, 2012, V. 15, no. 17, pp. 220223.

4. Pryanichnikova V.V., Bikbulatov I.KH., Bakhonina E.I., Recultivation of oil sludge storages with the use of geomembrane film and oil contaminated soil (In Russ.), Bashkirskiy khimicheskiy zhurnal, 2013, V. 20, no. 1, pp. 2227.

5. Kuznetsova M.S., Uvarova N.A., Pimenov A.A. et al., Differentiation of oil sludge tanks on the basis of their resource potential (In Russ.), Ekologiya i promyshlennost Rossii, 2011, no. 12, pp. 3033.

6. Shperber E.R., Razrabotka kompleksa prirodookhrannykh tekhnologiy pererabotki otkhodov NPZ Krasnodarskogo kraya (Development of a complex of environmental technologiyes for processing waste from the Krasnodar region refinery): thesis of doctor of technical science, Moscow, 2016.

7. Gladyshev N.G., Nauchnyye osnovy retsiklinga v tekhnoprirodnykh klasterakh obrashcheniya s otkhodami (Sciyentific principles of recycling in techno-natural clusters of waste management): thesis of doctor of technical sciyence, Ivanovo, 2013, 301 .

8. Desyatkin A.A., Razrabotka tekhnologii utilizatsii neftyanykh shlamov (Development of technology for utilization of oil sludge): thesis of candidate of technical science, Ufa, 2004.

9. Ermakov V.V., Sukhonosova A.N., Bykov D.E., Pirozhkov D.A., Definition of oil sludge hazard class (In Russ.), Ekologiya i promyshlennost Rossii, 2008, no. 7, pp. 1416.

10. Zharov O.A., Lavrov V.L., Modern methods of oil sludge processing (In Russ.), Ekologiya proizvodstva, 2004, no. 5, pp. 4351.

11. Pimenov A.A., Bykov D.E., Vasilyev A.V., On approaches to the classification of oil and gas waste and by-products of oil refining (In Russ.), Vestnik Samarskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. Seriya. Tekhnicheskiye nauki, 2014, no. 4 (44), pp. 183190.

12. Diligenskiy N.V., Tsapenko M.V., Metodologiya DEA: otsenka effektivnosti ekonomicheskikh obyektov, analiz metoda i svoystv resheniy (DEA methodology: assessment of the efficiyency of economic objects, analysis of the method and propertiyes of solutions), Collected papers Vyssheye obrazovaniye, biznes, predprinimatelstvo 2001 (Higher education, business, entrepreneurship 2001), Samara: Publ. of SSTU, 2001, pp. 149159.

13. Diligenskiy N.V., Davydov A.N., Tsapenko M.V., Sravnitelnyy mnogokriterialnyy analiz effektivnosti operatsionnoy deyatelnosti promyshlennykh predpriyatiy (Comparative multi-criteria analysis of the efficiyency of operating activitiyes of industrial enterprises), Proceyedings of XII International Conference Problemy upravleniya i modelirovaniya v slozhnykh sistemakh (Problems of control and modeling in complex systems), Samara, 2123 June 2010, Samara, pp. 126136.

14. Pleshivtseva Yu.E., Derevyanov M.YU., Setin S.P., System analysis of quality management of primary refining process (In Russ.), Neftyanoye khozyaystvo= Oil Industry, 2014, no. 8, pp. 124128.

15. Ermakov V.V., Klassifikatsiya nefteshlamonakopiteley i prognozirovaniye protsessa biodestruktsii otkhodov pri ikh likvidatsii (Classification of oil sludge tanks and forecasting of the process of biodegradation of waste during its elimination): thesis of candidate of technical science, Samara, 2010.


Attention!
To buy the complete text of article (a format - PDF) or to read the material which is in open access only the authorized visitors of the website can. .

Mobile applications

Read our magazine on mobile devices

  Google play

Press Releases

21.10.2020
21.10.2020
19.10.2020